Elektrotehničar automatike

      Elektrotehničar automatike je profil u okviru koga se školuju stručnjaci potrebni za rad, gde postoji potreba za automatizovanim proizvodnim procesom, za merenjem i regulisanjem nekih fizičkih veličina ( kao na primer temperature, nivoa, protoka itd… ), kao i za kompjutersku kontrolu tih procesa. Pošto je ova oblast vrlo dinamična, neophodno je kontinualno praćenje novih tehnoloških rešenja.
      Postojeća postrojenja se automatizuju, a novi industrijski pogoni projektuju i grade sa opremom za automatski nadzor, merenje i upravljanje. Kao posledica toga, sve više, kako u svetu, tako i kod nas, nameće se potreba za kvalifikovanom radnom snagom: obrazovani profil elektrotehničar automatike postaje jedan od najperspektivnijih u oblasti elektrotehnike.

       Obrazovani profil elektrotehničar automatike ima za cilj da tokom četvorogodišnjeg školovanja učenika osposobi za:
 Montažu, nadzor i rukovanje sistemima mernih i regulacionih uređaja
 Rad sa računarskim sistemima za prikupljanje i obradu podataka
 Nadzor i održavanje računarski upravljanih mašina
 Upravljanje i rukovanje industrijskim robotima
 Nadzor i upravljanje automatskim transportom i skladištenjem.

Širok je spektar postrojenja procesne industrije i energetike za zapošljavanje, kao što su:
 Termoelektrane i toplane
 Automobilska industrija
 Mašinskoj industriji

Po završetku škole učenici mogu nastaviti školovanje na svim tehničkim fakultetima i visokim školama.

Comments are closed.