Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009 i 52/11 i 55/13) i člana Statuta Tehničke škole “Mileta Nikolić”,  Školski  odbor  Tehničke škole “Mileta Nikolić”,  u  Aranđelovcu,  na  sednici  održanoj  dana 04.11.2013.godine, doneo je

 

P R A V I L N I K

O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA

 TEHNIČKE ŠKOLE “MILETA NIKOLIĆ”

 

I OPŠTE ODREDBE

Član  1.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuju obaveze učenika, disciplinska odgovornost učenika, vrste povreda obaveza i zabrana učenika, vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, vaspitno- disciplinski postupak, organi nadležni za izricanje vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera, pravna zaštita i materijalna odgovornost učenika Tehničke škole “Mileta Nikolić” (u da- ljem tekstu: Škola).

 

II OBAVEZE UČENIKA

 

Član  2.

U ostvarivanju svojih prava učenik ne sme da ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava.

Učenik ima obavezu da:

1.      redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze,

2.      poštuje školska pravila, odluke direktora i organa Škole,

3.      radi na usvajanju znanja,  veština  i vrednosnih  stavova  propisanih  školskim programom,prati sopstveni napredak i izveštava o tome nastavnike i roditelje odnosno staratelje,

4.      u postupku ocenjivanja pokaže svoje stvarno znanje bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika pomoći,

5.      ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika,

6.      poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u Školi,

7.      čuva imovinu Škole, čistoću i estetski izgled školskih prostorija,

8.      se stara o očuvanju životne sredine i ponaša u skladu sa pravilima ekološke etike,

Učenik, roditelj, odnosno staratelj učenika dužan je da u roku od osam dana pravda izostanak učenika i dostavlja potpune i tačne kontakt informacije.

Izostanci se pravdaju na sledeći način:

1.      Ako učenik izostane jedan dan, odeljenski starešina može da opravda časove u dogovoru sa učenikom,

2.      Ako učenik izostane dva do tri dana, izostanci se pravdaju dolaskom roditelja u školu, i pravdanjem izostanaka kod odeljenskog starešine (uz evidentiranje dolaska roditelja u knjigu evidencije o obrazovno – vaspitnom radu),

3.      Ako učenik izostane tri i više dana, pismenim opravdanjem izdatim od lekara odgovarajuće zdravstvene ustanove.

U posebnim slučajevima odeljenski starešina u saradnji sa psihološko-pedagoškom službom može da opravda izostanke.  

 

III DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

 

1. Opšte odredbe

 

Član  3.

Učenik može da odgovara za učinjenu lakšu povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana ovim Pravilnikom, kao i za težu povredu obaveze i povredu zabrane koje su u vreme izvršenja bile propisane ovim Pravilnikom i za povredu zabrane iz člana 44. i 45.Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakona)

Za učinjenu lakšu povredu obaveze ili za učinjenu težu povredu obaveze ili povredu zabrane učeniku se može izreći samo jedna vaspitna ili vaspitno-disciplinska mera.

Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere primenjuju se samo na učeniku pojedincu.

Vaspitne i vaspitno disciplinske mere izriču se za školsku godinu u kojoj je je učinjena povreda obaveze ili povreda zabrane od strane učenika.

 

Član  4.

Vaspitna mera može se izreći učeniku za učinjenu lakšu povredu obaveze.

Vaspitno-disciplinska mera može se izreći učeniku za težu povredu obaveze ili povredu zabrane iz člana 44. i 45. Zakona.

 

Član  5.

Sa učenikom koji vrši povredu pravila ponašanja ili se ne pridržava odluka direktora i organa Škole, neopravdano izostane sa nastave najmanje pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava,  Škola je dužna da, uz učešće roditelja, odnosno staratelja učenika pojača vaspitni rad aktivnostima: u okviru odeljenjske zajednioce, stručnim radom odeljenjskog starešine, pedagoga, psihologa, posebnih timova, a kada je to neophodno da sarađuje sa odgovarajućim ustanovama socijalne odnosno zdravstvene zaštite na promeni ponašanja učenika.(1)

 

2. Vrste povreda obaveza i povreda zabrane učenika

 

Član  6.

Lakše povrede obaveza učenika su:

1. neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada od 5 do 25 časova u toku školske godine,

2. neopravdano kašnjenje na nastavu i druge oblike obrazovno -vaspitnog rada,

3. samovoljno napuštanje nastave i drugih oblika oobrazovno-vaspitnog rada, pre završetka rada,

4. nepoštovanje propisanih pravila ponašanja u Školi,

5. nepoštovanje odluka direktora, nastavnika i organa Škole,

6. ometanje izvođenja nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog  rada u svom i drugom odeljenju,

7. neobaveštavanje roditelja ili staratelja o rezultatima svog učenja i vladanja i neprenošenje poruka odeljenjskog starešine, stručnih saradnika i ostalih nastavnika,

8.  zloupotreba lekarskog uverenja,

9.  samovoljno napuštanje dežurstva u svojsvu dežurnog učenika,

10. upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog   sredstva kojima se remeti rad na času i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada,

11. remećenje rada na času i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada,

12. neblagovremeno pravdanje izostanaka sa časova nastave,

13. oštećenje imovine Škole,privrednog društva, preduzetnika, ustanove, druge organizacije, učenika ili zaposlenog u Školi,

14. narušavanje  estetskog  izgleda  Škole  i školskog  dvorišta  (bacanje  otpadaka, uništavanje sadnica i zelenih površina, pisanje po zidovima, školskom nameštaju, opremi i učilima i sl.),

15. povreda drugih obaveza koje se ne smatraju težom povredom obaveza učenika.

 

 

Član  7.

(3) Teže povrede obaveza učenika utvrđene Zakonom su:

1. uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi Škola ili druga organizacija odnosno organ,

2. prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje Škola ili organ, odnosno ispravi koju izdaje druga organizacija,

3. uništenje ili krađa imovine Škole, učenika ili zaposlenog,

4. podstrekavanje, pomaganje, davanje učeniku ili upotreba alkohola, duvana narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance,

5. unošenje u Školu ili drugu organizaciju oružja ili drugog predmeta kojim može da ugrozi ili povredi drugo lice,

6. ponašanje učenika kojim ugrožava vlastitu bezbednost ili bezbednost drugih učenika, nastavnika i zaposlenih u školi i koji dovodi do njihovog psihičkog i fizičkog povređivanja

7.   upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhu prevare u postupku ocenjivanja,

8. neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada, više od 25 časova u toku školske godine, od čega više od 15 časova nakon pismenog  obaveštenja  roditelja,  odnosno  staratelja od strane škole.

9. učestalo činjenje lakših povreda, obaveza u toku školske godine, pod uslovom da su preduzete neophodne mere iz stava 1. ovog člana radi korekcije ponašanja učenika,

(4) Za povrede iz stava 3, tačka 8. i 9. ovog člana obavezna je postupnost u izricanju mera.

(5) Učenik, roditelj odnosno staratelj, odgovara za materijalnu štetu koju učenik nanese školi, namerno ili iz krajnje nepažnje u skladu sa zakonom.

 

Član  8.

Zabrane utvrđene Zakonom za čiju povredu odgovara učenik su:

1.   Zabrana diskriminacije i

2.   Zabrana nasilja i zlostavljanja.

Povreda zabrane iz člana 44. i 45. Zakona izvršena od strane učenika predstavlja svaki oblik diskriminacije, zlostavljanja, kao i psihičkog i fizičkog nasilja prema drugom učeniku, nastavniku, stručnom saradniku ili zaposlenom u Školi.

 

Član  9.

Kada maloletni učenik izvrši lakšu povredu obaveze koja je utvrđena ovim Pravilnikom ili težu povredu obaveze ili povredu zabrane iz članova 44. i 45. Zakona Škola odmah obaveštava roditelja ili staratelja i uključuje ga u odgovarajući postupak.

 

4. Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere

 

Član  10.

Za učinjenu lakšu povredu obaveze učeniku se može izreći vaspitna mera:

– opomena,

– ukor odeljenjskog starešine ili

– ukor odeljenjskog veća.

 

Član  11.

Vaspitna mera opomena izriče se učeniku za učinjenu lakšu povredu obaveze iz člana 6.  tačke 2. – 14. ovog Pravilnika, ili kada učenik neopravdano izostane sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada od 5 do 10 časova u toku školske godine.

 

Član  12.

Vaspitna mera ukor odeljenjskog starešine izriče se učeniku za učinjenu lakšu povredu obaveze iz člana 6. tačke 2. – 14. ovog Pravilnika, ili kada učenik neopravdano izostane sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada od 11 do 20 časova, što kao posledicu može da ima smanjenje ocene iz vladanja na vrlo dobar 4.

 

Član  13.

Vaspitna mera ukor odeljenjskog veća izriče se učeniku za  ponovljenu učinjenu lakšu povredu obaveze iz člana 6. tačke 2. do 14. ovog Pravilnika, ili kada učenik neopravdano izosta- ne sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada od 21 do 25 časova, što kao posledicu može da ima smanjenje ocene iz vladanja na dobar 3.

 

Član  14.

Za učinjenu težu povredu obaveze učeniku se može izreći vaspitnno-disciplinska mera :

–  ukor direktora Škole,

–  ukor nastavničkog veća ili

–  isključenje učenika iz škole.

 

Član  15.

Vaspitno-disciplinska mera ukor direktora škole izriče se učeniku za učinjenu težu povredu obaveze iz člana 7. tačka 1. do 7. ovog Pravilnika, ili kada učenik neopravdano izostane sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada od 26 do 30 časova, što kao posledicu može da ima smanjenje ocene iz vladanja na dovoljan 2.

 

Član  16.

Vaspitno-disciplinska mera ukor nastavničkog veća izriče se učeniku za  ponovljenu učinjenu težu povredu obaveze iz člana 7. tačka 1. do 7. ovog Pravilnika, ili kada učenik neopravdano izostane sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada od 31 do 35 časova, što kao posledicu može da ima smanjenje ocene iz vladanja na nedovoljan 1.

 

Član  17.

Vaspitno-disciplinska mera isključenje iz škole izriče se učeniku za  ponovljenu učinjenu težu povredu obaveze iz člana 7. tačka 1. do 7. ovog Pravilnika, ili kada učenik neopravdano izostane sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada više od 35 časova.

 

Član  18.

Za učinjenu povredu zabrane iz člana 44. i 45. Zakona učeniku se može izreći vaspitno-disciplinska mera :

– ukor direktora Škole,

– ukor nastavničkog veća ili

– isključenje učenika iz škole.

 

Član  19.

Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere izriču se postupno za učinjenu lakšu povredu obaveze, odnosno učinjenu težu povredu obaveze neopravdano izostajanje sa časova nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada.

 

 

5. Postupak utvrđivanja odgovornosti učenika

 

5.1. Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika za učinjenu lakšu povredu obaveze

 

Član  20.

Vaspitna mera izriče se učeniku za učinjenu lakšu povredu obaveze bez vođenja disciplinskog postupka.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika za učinjenu lakšu povredu obaveze iz člana 6. ovog Pravilnika  pokreće i vodi odeljenjski starešina.

Odeljenjski starešina  obaveštava učenika i roditelja odnosno staratelja učenika o učinjenoj povredi obaveze učenika i određuje datum kada će učenik biti saslušan.

 

Član  21.

U postupku utvrđivanja odgovornosti za učinjenu lakšu povredu obaveze  odeljenjski starešina je dužan da uzme izjavu od učenika, a ako je maloletan uz prisustvo roditelja ili staratelja.

Odeljenjski starešina će po potrebi  prikupiti i druge dokaze radi utvrđivanja odgovornosti učenika za učinjenu lakšu povredu obaveze.

 

Član  22.

Nakon pribavljanja izjave učenika i pribavljanja drugih dokaza nadležni organ može izreći vaspitnu meru prema učeniku.

Vaspitna mera ne može se izreći, ako Škola predhodno prema učeniku nije preduzela neophodne aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika.

O izrečenoj vaspitnoj meri odeljenjski starešina je dužan da obavesti učenika na prvom narednom času odeljenjskog starešine, a roditelja ili staratelja učenika, odmah nakon izricanja vaspitne mere, a najkasnije na prvom narednom roditeljskom sastanku.

 

Član  23.

Vaspitne mere opomena i ukor odeljenjskog starešine izriče odeljenjski starešina, a odluku o izricanju vaspitne mere  ukor odeljenjskog veća donosi odeljenjsko veće, većinom glasova od ukupnog broja članova, na predlog odeljenjskog starešine.

 

5.2. Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika za učinjenu težu povrede obaveze i povredu zabrane

 

Član  24.

Vaspitno-disciplinska mera izriče se učeniku za učinjenu težu povredu obaveze i povredu zabrane iz članova 44. i 45. Zakona, nakon sprovedenog vaspitno-disciplinskog postupka.

 

Član  25.

Vaspitno-disciplinski  postupak je  hitan  i pokreće se zaključkom direktora  Škole u roku od 30 dana, za učinjenu težu povredu obaveze ili povredu zabrane.

Zaključak sadrži podatke o učeniku, opis teže povrede obaveze učenika, odnosno povrede zabrane, vreme, mesto i način izvršenja povrede, odnosno zabrane i odgovarajuće dokaze.

Zaključak iz stava 1. ovog člana dostavlja se učeniku, odnosno roditelju ili staratelju učenika, odeljenjskom starešini i stručnim saradnicima odnosno odgovarajućem stručnom timu.

Vaspitno-disciplinski postupak vodi se primenom pravila opšteg upravnog postupka i okončava se rešenjem.

Vaspitno-disciplinski postupak je hitan i pokreće se zaključkom direktora škole.

 

Član  26.

Vaspitno-disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika za učinjenu težu povredu obaveze ili povredu zabrane  vodi komisija koju Rešenjem obrazuje direktor Škole za svaki pojedinačni slučaj.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine odeljenjski starešina, koji je ujedno i predsednik komisije i dva nastavnika, člana nastavničkog veća.

Komisija radi u punom sastavu, a svoje odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Član  27.

U postupku utvrđivanja vaspitno disciplinske odgovornosti učenika predsednik komisije pismenim putem obaveštava učenika odnosno roditelja ili staratelja učenika, kao i ostale učesnike i svedoke o datumu održavanja usmene rasprave.

Pismeno obaveštenje dostavlja se učeniku odnosno roditelju ili staratelju  učenika preporučenom poštom  sa povratnicom, ili preko zaposlenih u Školi  najkasnije 3 dana pre dana određenog za održavanje usmene rasprave.

 

Član  28.

Komisija je dužna da učenika sasluša, obavezno u prisustvu roditelja ili staratelja ako je učenik maloletan i o tome sačini zapisnik.

Zapisnik treba  da sadrži:  datum, vreme i mesto sačinjavanja zapisnika, ime i prezime članova komisije, ime i prezime učenika, odeljenje i razred koji pohađa, kratak opis povrede obaveze odnosno povrede zabrane učenika, kratko formulisana pitanja i sažete odgovore na njih, kao i odbranu učenika.

Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije, odnosno roditelj ili staratelj ako je učenik maloletan, kao i zapisničar.

 

Član  29.

Komisija može saslušati roditelja odnosno staratelja učenika, ako je to potrebno, odnosno uvek kada oni to zahtevaju.

Pored saslušanja učenika komisija može, po potrebi, da prikupi i druge dokaze ukoliko isti doprinose potpunijem  utvrđivanju činjenica odnosno okolnosti pod kojima je povreda obaveze ili zabrane učinjena.

 Član  30.

U postupku  utvrđivanja  disciplinske  odgovornosti  učenika za učinjenu težu povredu obaveze učenika ili povredu zabrane, komisija pribavlja pismeno mišljenje psihologa odnosno pedagoga Škole o ličnosti učenika.

 Član  31.

Komisija će da predloži direktoru Škole da donese zaključak kojim se vaspitno-disciplinski postupak obustavlja uvek kada se za to steknu uslovi utvrđeni Zakonom odnosno ovim Pravilnikom.

Ako Škola nije preduzela neophodne aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika, komisija će nakon okončanja usmene rasprave predložiti direktoru Škole da donese zaključak o zastajanju s postupkom, do okončanja roka utvrđenog članom 33. ovog Pravilnika.

  

Član  32.

Po sprovedenom vaspitno-disciplinskom postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika za učinjenu težu povredu obaveze ili povredu zabrane, organ nadležan za izricanje vaspitno-disciplinske mere, na predlog komisije može:

– da donese odluku kojom se učenik oglašava odgovornim i izrkne vaspitno-disciplinsku meru ili

– da donese odluku kojom se učenik oslobađa odgovornosti.

 

Član  33.

Vaspitna i vaspitno-disciplinska mera može da se izrekne učeniku, ako je Škola preduzela neophodne aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika.

  Ako Škola nije preduzela neophodne aktivnosti iz člana 5. ovog Pravilnika preduzeće ih pre izricanja vaspitne odnosno vaspitno-disciplinske mere.

Kada preduzete aktivnosti dovedu do pozitivne promene u ponašanju učenika,  nakon isteka roka od 30 dana od dana preduzimanja aktivnosti, postupak će se obustaviti, zaključkom direktora škole, na predlog predsednika komisije, osim ako je učinjenom povredom zabrane ozbiljno ugrožen integritet drugog lica.

Ako preduzete aktivnosti ne dovedu do pozitivne promene u ponašanju učenika u roku utvrđenom u predhodnom stavu ovog člana, postupak će se nastaviti izricanjem vaspitno-disciplinske mere prema učeniku.

 

Član  34.

Prilikom donošenja odluke o izricanju vaspitno-disciplinske mere nadležni organ će imati u vidu težinu učinjene povrede i njene posledice, stepen odgovornosti učenika, okolnosti pod kojima je povreda učinjena, ranije ponašanje učenika, ponašanje posle učinjene povrede i druge olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

 

Član  35.

Odluku o izricanju vaspitno-disciplinske mere ukor direktora donosi direktor Škole, na predlog komisije.

Odluku o izricanju vaspitno-disciplinske mere  ukor nastavničkog veća donosi Nastavničko veće većinom glasova ukupnog broja članova veća, na predlog komisije.

Odluku o izricanju vaspitno-disciplinske mere  isključenje učenika iz škole, donosi Nastavničko veće većinom glasova ukupnog broja članova veća, na predlog komisije.

 

Član  36.

Na osnovu donete odluke nadležnog organa za izricanje vaspitno-disciplinske mere direktor Škole donosi odgovarajuće rešenje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana mora da sadrži sve sastavne delove koje sadrži rešenje u upravnom postupku.

Rešenje  direktora zajedno sa odlukom organa nadležnog za izricanje vaspitno-disciplinske mere  dostavlja se učeniku i roditelju odnosno staratelju učenika u pismenoj formi u roku od 8 dana od dana donošenja rešenja.

 

Član  37.

Zaključak direktora Škole kojim se vaspitno-disciplinski postupak  obustavlja, kao i zaključak o zastajanju s postupkom dostavlja se učeniku i roditelju odnosno staratelju učenika u pismenoj formi u roku od 8 dana od dana donošenja. 

III PRAVNA ZAŠTITA

Član  38.

Učenik odnosno roditelj ili staratelj učenika ima pravo da podnese žalbu Školskom odboru, na izrečenu vaspitno-disciplinsku meru za izvršenu težu povredu obaveze ili povredu zabrane, u roku od 3 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđenoj odgovornosti i izrečenoj vaspitno-disciplinskoj meri.

Školski odbor rešava po žalbi iz stava 1. ovog člana u roku od 15. dana od dana prijema žalbe.

Žalba odlaže izvršenje rešenja direktora.

 

Član  39.

Školski odbor zaključkom će odbaciti  žalbu  ukoliko je neblagovremena,  nedopuštenaili izjavljena od neovlašćenog lica.

Školski odbor rešenjem će odbiti  žalbu  kada utvrdi  da je postupak donošenja prvostepenog rešenja pravilno sproveden i da je rešenje na Zakonu zasnovano a žalba neosnovana.

Ako Školski odbor utvrdi da su u sprovedenom prvostepenom postupku odlučne činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja su od uticaja na rešenje stvari ili da je izreka pobijanog rešenja nejasna ili je u suprotnosti sa obrazloženjem, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje.

Rešenje odnosno zaključak Školskog odbora po podnetoj žalbi dostavlja se učeniku odnosno roditelju ili staratelju učenika u pismenoj formi u roku od 8 dana od dana donošenja.

Rešenje Školskog odbora po podnetoj žalbi je konačno.

 

Član  40.

Protiv drugostepenog rešenja o isključenju učenika iz srednje škole učenik, njegov roditelj ili staratelj ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.

 

Član  41.

Učenik, njegov roditelj ili staratelj koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom, donošenjem ili ne donošenjem rešenja Školskog odbora nakon podnete žalbe na izrečenu vaspitno-disciplinsku meru za izvršenu težu povrede obaveze učenika odnosno povredu zabrane iz člana 44. i 45. Zakona, što utiče na status učenika, ima pravo da podnese  Zahtev za zaštitu prava Ministarstvu prosvete i nauke u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu svojih prava.

 

Član  42.

Ocenu iz vladanja u toku polugodišta, kao i zključnu ocenu iz vladanja na kraju prvog i drugog polugodišta, utvrđuje odeljenjsko veće, na predlog odeljenjskog starešine, na osnovu sagledavanja ličnosti i ponašanja učenika u celini procenjivanjem njegovog ukupnog ponašanja i izvršenja obaveza propoisanih zakonom i izrečenih vaspitnih i vaspitno disciplinskih mera i njihovih efekata.

Ocena iz vladanja se popravlja, kada dođe do pozitivne promene u ponašanju učenika.

 

 IV EVIDENCIJA O IZREČENIM VASPITNIM I VASPITNO-DISCIPLINSKIM MERAMA

 

Član  43.

O izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim meram odeljenjski starešina vodi evidenciju.

 

Član  44.

Izrečene vaspitne mere upisuju se u dnevnik obrazovno-vaspitnog rada.

Izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere upisuju se u đačku knjižicu i dnevnik obrazovno-vaspitnog rada.

 

V MATERIJALNA ODGOVORNOST UČENIKA

 

Član  45.

Učenik odnosno njegov roditelj ili staratelj odgovara za materijalnu štetu koju učenik nanese Školi, namerno ili iz krajnje nepažnje u skladu sa Zakonom.

 

Član  46.

Na osnovu podnete prijave o prouzrokovanoj šteti ili na osnovu ličnog saznanja,  direktor Škole pokreće postupak za utvrđivanje štete i odgovornosti učenika za prouzrokovanu štetu.

Član  47.

Postojanje štete, visinu, okolnosti pod kojima je nastala, ko je štetu prouzrokovao i kako je nadoknađuje utvrđuje posebna komisija koju obrazuje direktor Škole.

Komisija ima tri člana, od kojih je jedan odeljenjski starešina učenika.

Komisija radi u punom sastavu.

 

Član  48.

Ako je štetu prouzrokavalo više učenika, utvrđuje se materijalna odgovornost svakog učenika posebno.

Ukoliko se ne može utvrditi udeo svakog učenika u prouzrokovanju štete, smatra se da su svi učenici koji su prouzrokovali štetu namerno ili iz krajnje nepažnje, podjednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima.

Za štetu odgovara i učenik koji je pomagao ili podstrekavao u prouzrokovanju štete.

 

Član  49.

Visina štete utvrđuje se na osnovu cenovnika i knjigovodstvene vrednosti oštećene stvari, a ako to nije moguće komisija procenjuje visinu štete uz pomoć stručnih lica.

 

Član  50.

Direktor Škole donosi rešenje o materijalnoj odgovornosti učenika, visini štete i  obavezi učenika, odnosno njegovog roditelja ili staratelja da štetu nadoknadi u određenom roku, a na osnovu predloga komisije iz iz člana 47. ovog Pravilnika.

Direktor Škole može da odluči da učenik, njegov roditelj ili staratelj bude delimično ili u celini oslobođen naknade štete u slučaju kada bi nadoknada dovela učenika i njegovu porodicu u tešku materijalnu situaciju.

 

Rešenje iz stava 1. ovog člana mora da sadrži sve sastavne delove koje sadrži rešenje u upravnom postupku.

  

Član  51.

Učenik, njegov roditelj ili staratelj ima pravo da podnese žalbu Školskom odboru na rešenje direktora o materijalnoj odgovornosti učenika, u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Školski odbor rešava po žalbi iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana dostavljanja žalbe Školi.

Žalba odlaže izvršenje rešenja direktora Škole.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član  52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

 

Član  53.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o disciplinskoj i  materijalnoj odgovornosti učenika del. br. 28/4 od 28.02.2010. godine.

 

    Predsdnik Školskog odbora

Dragan Švabić

 

 

Pravilnik objavljen na oglasnoj tabli dana 28.10.2013. godine

Comments are closed.