Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika

.Na osnovu članova 41, 42 i 57 st. 1, tač. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009,52/11 i 55/13), Školski odbor Tehničke škole „Mileta Nikolić“ je na sednici održanoj dana 04.11.2013. godine doneo

 

P R A V I L N I K

O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI

UČENIKA

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika Tehničke škole „Mileta Nikolić“ Aranđelovac (dalje Škole) i to:

– U vreme održavanja nastave u zgradi škole,fiskulturnoj sali,školskim radionicama i školskom dvorištu;

– U vreme održavanja ekskurzija, izleta i sličnih aktivnosti koje organizuje škola;

– U vreme različitih svečanosti, sportskih takmičenja itd.

Član 2.

U cilju zaštite i bezbednosti učenika, Škola preduzima sledeće mere:

• Svakodnevna saradnja sa državnim organima i organima jedinice lokalne samouprave;

• Dežurstvo nastavnika,učenika i pomoćno-tehničkog osoblja Škole;

Korišćenje video nadzora u prostorijama škole i školskom dvorištu

• Osiguranje učenika;

• Stručno obezbeđenje učenika škole u vreme i svim okolnostima navedenim u čl. 1. ovog Pravilnika;

• Obezbeđenje svih elemenata zaštite od požara, poplava, udara groma i drugih elementarnih nepogoda koje mogu ugroziti bezbednost učenika;

• I druge mere u cilju zaštite i bezbednosti učenika.

Član 3.

U cilju izvršenja mera zaštite i bezbednosti učenika Škola sarađuje sa:

• Ministarstvom prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;

Školskom upravom Kragujevac;

Opštinom Aranđelovac;

• Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije;

• Centrom za socijalni rad;

• Domom zdravlja i Zavodom za borbu protiv bolesti zavisnosti.

 

II – ZAŠTITA UČENIKA OD NASILJA

 

Član 4.

Škola je dužna da obezbedi uslove za zaštitu učenika od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Član 5.

Fizičko nasilje je nasilje koje dovodi do stvarnog ili potencijalnog povređivanja deteta. Psihološko ili emocionalno nasilje je ono ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog ili emocionalnog zdravlja i dostojanstva učenika.

Socijalno nasilje je ponašanje koje ima za posledicu isključivanje iz grupe ili diskriminaciju učenika po bilo kom osnovu.

Seksualno nasilje podrazumeva prisilno uključivanje učenika u bilo kakvu konkretnu ili nekonkretnu seksualnu aktivnost.

Pod nasiljem se podrazumeva svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverba,nog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva učenika.

 

Član 6.

Škola je dužna da preduzima i mere za sprečavanje povreda zabrane diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja učenika.

Zaštita dece od nasilja obuhvata mere i postupke u slučaju pojave nasilja među decom, nasilja od strane odrasle osobe zaposlene u školi i nasilja od strane odrasle osobe koja nije zaposlena u školi.

 

Član 7.

U cilju preduzimanja mera za sprečavanje povreda zabrane direktor škole svojom odlukom formira Tim za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika, aktivira i internu mrežu za zaštitu učenika od nasilja.

 

Član 8.

Posebnim protokolom za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i Akcionim planom za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama čiji je sastavni

deo primena Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, kao i aktima koje propisuje Ministar, bliže se propisuju kriterijumi, načini i uslovi za prepoznavanje oblika diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.

 

1. Mere prevencije

Član 9.

U cilju zaštite i bezbednosti učenika, Škola preduzima sledeće mere:

1) uspostavlja saradnju sa državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave;

2) uspostavlja saradnju sa Centrom za socijalni rad;

3) uspostavlja saradnju sa Domom zdravlja, Crvenim krstom;

4) obezbeđuje sve elemente zaštite od požara, poplava, udara groma i drugih elementarnih nepogoda koje mogu ugroziti bezbednost učenika Škole;

5) omogućava osiguranje učenika;

6) sprovodi dežurstvo nastavnika i pomoćno-tehničkog osoblja;

7) formira Tim za zaštitu bezbednosti koji deluje preventivno i interventno, izrađuje Akcioni plan,

8) informiše učenike i roditelje o radu Tima, procenjuje rizik i pravovremeno i pravilno reaguje u slučajevima sumnje ili dešavanja nasilja, planira učešće i vodi evidenciju o stručnom usavršavanju zaposlenih o ovoj problematici;

9) Organizuje i promoviše aktivnosti škole na zaštiti dece od nasilja;

10) obezbeđuje uslove za češće sportske aktivnosti i takmičenja;

11) organizuje tribine za učenike, roditelje i zaposlene koje se tiču ove problematike i podstiče angažovanje učenika u projektima,;

12) radi na informisanju učenika i roditelja o preventivnim aktivnostima škole i stručnih tela i organa upravljanja o realizaciji Programa zaštite;

13) učestvuje u projektima koje preduzima lokalna samouprava za preduzimanje mera za sprečavanje povreda zabrane;

14) sarađuje s medijima, promoviše primere dobre prakse;

15) daje predloge za unapređenje bezbednosti u ustanovi;

16) uzima u obzir procenu učenika, roditelja, zaposlenih o nivou bezbednosti i načinima za poboljšanje;

17) stara se o realizaciji planova rada Tima za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika i drugih timova koji se formiraju u školi;

18) stara se o sprovođenju odluka Školskog odbora, Saveta roditelja, Nastavničkog i Odeljenjskog veća, Učeničkog parlamenta i Odeljenjske zajednice.

19) sprovodi i druge mere u cilju zaštite i bezbednosti učenika, utvrđene Zakonom i opštim aktom Škole.

 Član 10.

Radi sprečavanja svih vrsta nasilja nad učenicima, Škola je dužna da primenjuje mere čiji su ciljevi:

1) stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja,

2) uključivanje svih interesnih grupa (učenici, zaposleni u školi, roditelji, lokalna zajednica) u donošenje i razvijanje programa prevencije,

3) podizanje nivoa svesti za prepoznavanje nasilja,

4) definisanje postupaka za zaštitu od nasilja i reagovanja u situacijama nasilja,

5) informisanje svih interesnih grupa o postupcima zaštite,

6) unapređivanje kompetencije svih interesnih grupa za uočavanje i rešavanje problema nasilja.

 Član 11.

Mere prevencije Škola je dužna da planira Godišnjim planom rada, a na osnovu analize učestalosti slučaja nasilja, zastupljenosti različitog oblika nasilja, broja povreda, bezbednosti školskog objekta i sl.

U preventivnom radu u cilju sprečavanja nasilja i svim nivoima, učestvuju i roditelji učenika.

 Član 12.

Ostvarivanju zaštite i bezbednosti učenika služe i sledeće mere:

– za vreme trajanja nastave i drugih aktivnosti, stalno su otključana samo glavna ulazna vrata,

– za otključavanje sporednih vrata koja se otključavaju po potrebi, ovlašćeni su domar Škole (u daljem tekstu: domar) i direktor,

– pre početka nastave, domar, odnosno portir otključava glavna ulazna vrata, proverava stanje školskih prostorija, obaveštava direktora ili sekretara u slučaju nekih nepravilnosti, opasnosti i sl, i preduzima druge neophodne mere.

 Član 13.

Kada se u Školi ne izvodi nastava niti druge aktivnosti, sva ulazna vrata na školskoj zgradi su zaključana.

Za otključavanje ulaza na početku radnog vremena u prvoj smeni i za zaključavanje ulaza na kraju radnog vremena zadužen je domar, odnosno portir, a u njegovom odsustvu – drugo lice, po ovlašćenju direktora.

 2. Mere intervencije

Član 14.

Saznanje o nasilju (otkrivanje), odvija se:

– opažanjem ili dobijanjem informacije da je nasilje u toku,

– sumnjom da se nasilje dešava na osnovu prepoznavanja spoljašnjih znakova ili specifičnog ponašanja učenika i porodice ili putem poveravanja neposredno od samog učenika ili posredno od treće osobe (vršnjaka, roditelja…),

 Član 15.

Svaki zaposleni u Školi koji ima saznanje da je nasilje u toku, dužan je da reaguje tako što će prekinuti nasilje ili pozvati pomoć, ukoliko proceni da samostalno ne može da prekine nasilje.

Član 16.

Posle intervencije, o slučaju nasilja, obavezno se obaveštava odeljenjski starešina. U slučaju da odeljenjski starešina trenutno nije prisutan, nasilje se prijavljuje nastavniku, dežurnom nastavniku, obezbeđenju/portiru, pomoćniku direktora, direktoru.

 Član 17.

Direktor Tehničke škole, u skladu sa Protokolom za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i na osnovu procene nivoa rizika, ukoliko je potrebno, slučaj prijavljuje drugim institucijama (MUP-u, Centru za socijalni rad, zdravstvenim institucijama).

U slučaju kada postoji sumnja da je učenik žrtva zlostavljanja ili zanemarivanja od strane odrasle osobe koja nije zaposlena u školi, direktor takođe podnosi prijavu nadležnoj instituciji.

Prijava sadrži podatke o učeniku i razloge za upućivanje.

Pre podnošenja prijave potrebno je obavestiti roditelje, osim ako postoji procena da će time biti ugrožena bezbednost učenika.

 Član 18.

Svaki zaposleni je dužan da direktoru škole prijavi nasilje od strane zaposlenih u školi prema učeniku.

Ukoliko je zbog slučaja nasilja, od strane nastavnika prema učeniku pokrenut disciplinski postupak, direktor škole je dužan da nastavnika udalji sa rada do okončanja disciplinskog postupka.

Ako direktor ne udalji nastavnika, odluku o udaljenju dužan je da donese Školski odbor.

Direktor škole je odgovoran za poštovanje zakonitosti rada škole i preduzimanje mera u skladu sa važećim zakonima.

 Član 19.

Zaposleni u školi (odeljenjski starešina, stručna služba, direktor), u obavezi su da vode evidenciju o pojavama nasilja.

Dokumentacija o pojavama nasilja se čuva na bezbednom mestu, kako bi se obezbedila poverljivost podataka.

 Član 20.

Timom za zaštitu i bezbednost učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, (u daljem tekstu: Tim za zaštitu učenika) čuva protokole (evidencione obrasce) o učinjenom nasilju ili sumnji da se nasilje dešava.

Svaki odeljenjski starešina je u obavezi da ima kopiju popunjenog protokola, a original se dostavlja pedagoško službi.

Tim za zaštitu učenika prikuplja dokumentaciju o slučajevima nasilja koji zahtevaju njegovo uključivanje.

 Član 21.

Odeljenjski starešina je dužan da po sticanju znanja da se nasilje dogodilo, ili postoji sumnja da se nasilje dešava, utvrdi razloge u cilju da se:

– razjasne okolnosti i analiziraju činjenice vezane za slučaj nasilja,

– proceni nivo rizika i napravi plan zaštite,

– donese odluka o načinu reagovanja i praćenja pri sumnji da postoji opasnost od nasilja ili po saznanju da se nasilje desilo.

 Član 22.

Konsultacije se obavljaju u okviru Škole sa odeljenjskim starešinom, Timom za zaštitu i bezbednost učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, psihologom, pedagogom, školskim policajcem, poštujući princip poverljivosti.

Član 23.

U zavisnosti od složenosti situacije, konsultacije se mogu obaviti i sa službama izvan škole:

– Centrom za socijalni rad,

Zdravstvenom ustanovom,

– Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Član 24.

Nizak nivo rizika nasilničkog ponašanja postoji kada je za rešavanje slučaja dovoljno angažovanje onog koji je otkrio nasilje.

Ukoliko je potrebno, odeljenjski starešina preduzima dodatne mere, evidentira, prati ponašanje i sl.

Umereni nivo rizika nasilničkog ponašanja postoji kada je za rešavanje slučaja potrebno uključivanje drugih lica u okviru Škole (odeljenjski starešina, roditelji, drugi učenici, Pedagoška služba, Tima za zaštitu učenika, direktor), i ako se nasilničko ponašanje koje ima nizak nivo rizika ponavlja od strane istih aktera.

Visok nivo rizika nasilničkog ponašanja postoji kada Škola nema kapaciteta za rešavanje i obraća se drugim institucijama: Ministarstvu unutrašnjih poslova, Centru za socijalni rad, zdravstvenim institucijama.

 

3. Interna mreža za zaštitu učenika

Član 25.

Interna (unutrašnja) zaštitna mreža je jedan od načina zaštite koju čine svi akteri obrazovno-vaspitnog sistema:

– nastavno i nenastavno osoblje, roditelji, učenici, a čiju osnovu čine normativni akti (Statut Škole, Pravilnik o vaspitno-disciplinskim merama, Posebni protokol za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, Školska pravila…).

Internom zaštitnom mrežom jasno su definisani zadaci svih aktera obrazovno-vaspitnog sistema, kao i koraci koji se preduzimaju u slučaju dešavanja nasilja ili sumnje da se nasilje dešava.

 Član 26.

Internu zaštitnu mrežu čine:

1) direktor Škole,

2) pedagoška služba,

3) pomoćnik direktora,

4) odeljenjski starešina,

5) nastavnici,

6) pomoćno-tehničko osoblje,

7) školski policajac,

8) vršnjački tim,

9) Tim za zaštitu učenika,

10) učenici,

11) roditelji.

Član 27.

Svi članovi interne mreže su dužni da u cilju preventivnog i interventnog

delovanja, konstatno sarađuju.

4. Zadaci interne mreže

Član 28.

Direktor Škole:

– odgovoran je za poštovanje zakonitosti u radu Škole,

– informiše zaposlene o odredbama Zakona, školskih podzakonskih akata,

– reaguje u situacijama nasilja (drugi nivo),

– obavlja konsultativni razgovor sa relevantnom osobom koja je prijavila nasilje i prikuplja infomracije o slučaju,

– obavlja razgovor sa osobom koja je evidentirana kao zlostavljač,

– preduzima odgovarajuće mere u skadu sa protokolom,

– razgovara sa roditeljima, odnosno starateljima o slučaju u cilju njihovog informisanja,

– evidentira slučaj nasilja (vodi evidenciju, dokumentaciju),

– obaveštava druge institucije ukoliko je to potrebno,

– prati efekte preduzetih mera.

 Član 29.

Odeljenjski starešina:

– prati socijalnu klimu na nivou odeljenja i ujedno prepoznaje postojanje eventualnog nasilja ili zlostavljanog/zanemarenog učenika,

– vodi propisanu evidenciju o učenicima sa svim relevantnim podacima (adresa, telefon…),

– u situaciji dešavanja nasilja, odeljenjska zajednica postupa u skladu sa nivoom rizika i po propisanim koracima:

– razjašnjava okolnosti i analizira činjenice nastale situacije (razgovara sa žrtvom, nasilnikom i svedocima,o procenjuje nivo rizika, o preduzima dodatne mere ukoliko situacija nalaže (upućuje slučaj Timu za zaštitu učenika, psihološko-pedagoškoj službi),

– obaveštava direktora o činjenicama,

– prati dalji tok situacije i efekte preduzetih mera,

– informiše odeljenjsko i nastavničko veće o situaciji,

– informiše druge članove školskog tima, tj. Mreže,

– održava saradnju sa roditeljima,

– održava saradnju sa svim relevantnim osobama koje mogu pružati zaštitu.

 Član 30.

 

Dežurni nastavnik:

– pridržava se obaveza u skladu sa Zakonom i aktima škole,

– dežura prema utvrđenom rasporedu,

– prati ponašanje učenika za vreme odmora, pri dolasku i izlasku iz škole,

– uočava situaciju nasilja i reaguje odmah,

– evidentira situaciju nasilja u knjigu dežurstva,

– informiše odeljenjskog starešinu o situaciji nasilja,

– infromiše Tim za zaštitu učenika i direktora ukoliko to situacija nalaže,

– informiše druge članove školskog tima, tj. mreže,

– održava saradnju sa svim relevantnim osobama koje mogu pružati zaštitu.

 Član 31.

Nastavnici:

– prate i uočavaju situaciju nasilja,

– prijavljuju situaciju nasilja u skladu sa Protokolom i procenjenim nivoom rizika,

– prepoznaju slučaj zlostavljanja i zanemarivanja učenika i preduzimaju korake u skladu sa tim,

– konsultuju se sa kolegama, stručnom službom, direktorom,

– raeguju odmah u situaciji nasilja,

– preduzimaju dalje korake ukoliko to situacija nalaže,

– vode evidenciju o slučaju,

– učestvuju u praćenju preduzetih mera,

– ostvaruju saradnju sa svim relevantnim osobama koje mogu pružati zaštitu.

 

Član 32.

Pomoćno-tehničko osoblje:

– dežuraju po utvrđenom rasporedu,

– uočavaju i prijavljuju slučajeve nasilnog ponašanja,

– pružaju pomoć dežurnom nastavniku ukoliko mogu,

– staraju se o bezbednosti učenika za vreme boravka u školi,

– reaguju na situaciju nasilja,

Član 33.

Stručni saradnici (pedagog):

– sarađuju sa svim akterima u školi,

– sarađuju sa roditeljima učenika i na taj način ostvaruju uvid u porodične i socijalne prilike,

– vode propisanu evidenciju o učenicima,

– preduzimaju mere prevencije,

– uočavaju i prijavljuju situaciju nasilja,

– uočavaju i prijavljuju situaciju zlostavljanja i zanemarivanja učenika,

– reaguju odmah u situaciji nasilja,

– preduzimaju daljnje korake, informišu Tim za zaštitu učenika, informišu druge članove školskog tima, tj. mreže, direktora,

– procenjuju nivo rizika i predlažu zaštitne mere,

– prate efekte preduzetih mera,

– pružaju pomoć i podršku akterima nasilne situacije (žrtvi), rade i prate daljnje ponašanje nasilnika,

– razgovaraju sa žrtvom,

– razgovaraju sa nasilnikom,

– informišu roditelje o situaciji nasilja,

– evidentiraju pojedine slučajeve,

– ostvaruju saradnju sa roditeljima žrtve/nasilnika,

– ostvaruju saradnju sa drugim institucijama, ostvaruju saradnju sa svim relevantnim osobama koje mogu pružati zaštitu.

 

Član 34.

 

Tim za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

Tim za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika dužan je :

1) da se stara o sprovođenju mera za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika,

2) da sačini plan rada koji je sastavni deo Godišnjeg plana škole,

3) da sačini izveštaj o sprovođenju mera za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika, koji je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o radu škole,

4) da sačini spisak aktivnosti tima i svih stručnih organa i lica koja su planom uključena u sprovođenje mera za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika i

5) da sarađuje sa drugim timovima na realizaciji tih aktivnosti.

 

Za sprovođenje mera za sprečavanje povreda zabrane odgovoran je direktor škole a iste sprovodi Tim za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika u saradnji sa svim organima škole, zaposlenima, učenicima i roditeljima, odnosno

starateljima učenika.

 

Član 35.

Tim za procenu i sprovođenje bezbednosti u školi vrši poslove iz svoje nadležnosti propisane Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika i zaposlenih i Statutom.

 

Član 36.

Direktor Škole na početku školske odnosno radne godine rešenjem imenuje Tim za bezbednost i zaštitu učenika i zaposlenih od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

 

Član 37.

Tim za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja obrazuje direktor škole i čine ga pedagog ili psiholog škole, određeni broj zaposlenih koje odredi direktor, predstavnik Saveta roditelja, predstavnik jedinice lokalne samouprave i predstavnik Učeničkog parlamenta, i po potrebi, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, i povremeno se angažuje stručnjak za pojedina pitanja i iz stručnih službi (ustanove socijalne, odnosno zdravstvene zaštite).

 

Nadležnost Tima za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

 

Član 38.

Tim za bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

1) izrađuje nacrt Programa zaštite učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koji je deo Razvojnog plana i Godišnjeg plana rada škole;

2) izrađuje okvirni Akcioni plan mera i rasporeda obaveza učesnika u bezbednosti izaštiti učenika i od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

3) upoznaje kolektiv sa donetim planom,

4) podstiče i razvija klimu prihvatanja, tolerancije i međusobnog uvažavanja;

5) identifikuje bezbednosne nivoe rizika u školi uvidom u dokumentaciju, neposredno okruženje, evidentira kritična mesta u školi, anketiranjem učenika, nastavnika i roditelja (nivo 2);

6) unapređuje sposobnosti svih učesnika u školskom životu, nastavnog i vannastavnog osoblja, učenika, roditelja, lokalne zajednice radi uočavanja, prepoznavanja i rešavanja problema nasilja;

7) definiše procedure i postupke u skladu sa akcionim planom, odnosno Protokolom za zaštitu, reaguje na nasilje i informiše sve učesnike u školskom životu o istima;

8) omogućuje svim učenicima i zaposlenima koji imaju saznanje o mogućem nasilnom aktu da bez izlaganja opasnosti vrše prijavljivanje nasilja;

9) sprovodi psiho-socijalni program prevencije kroz obuku za nenasilnu komunikaciju, samokontrolu reagovanja i ponašanja, prevazilaženje stresa, učenje socijalnih veština;

10) sarađuje sa roditeljima putem Saveta roditelja, roditeljskih sastanaka, individualnih i grupnih razgovora;

11) sarađuje sa službama van škole koje posredno i neposredno mogu pomoći na prevazilaženju problema nasilja u školi;

12) sprovodi proceduru i postupke reagovanja u situacijama nasilja;

13) prati i evidentira vrste i učestalosti nasilja i procenjuje efikasnost sprovođenja zaštite;

14) radi na otklanjanju posledica nasilja i integraciji učenika u zajednicu vršnjaka;

15) obavlja savetodavni rad sa učenicima koji trpe nasilje, vrše nasilje ili su posmatrači nasilja;

16) vodi evidenciju o svome radu i analizira evidenciju o pojavama nasilja odeljenjskih starešina, stručnih službi i direktora škole.

17) preduzima mere koje su u vezi sa zaštitom, po prijavi zaposlenih u Školi, učenika, roditelja učenika ili trećih lica, ili po sopstvenoj inicijativi,

18) neodložno prijavljuje Zdravstvenom centru u hitnim slučajevima, kada je učeniku potrebna medicinska intervencija,

19) neodložno prijavljuje policiji u slučajevima kada je učeniku potrebna fizička zaštita ili kada postoji sumnja da je učinjeno krivično delo,

20) redovno, u roku od tri dana prijavljuje slučaj Centru za socijalni rad,

21) odlaže prijavljivanje nadležnim institucijama, uz odgovarajuće argumente za to, uz daljnje praćenje ponašanja učenika,

22) sarađuje sa vršnjačkim timom i školski timom, tj. ostalim članovima mreže.

 

Član 39.

Školski policajac:

– reaguje u situaciji dešavanja nasilja (prekida nasilnu situaciju),

– preduzima daljnje korake u skladu sa protokolom i nivoima rizika,

– održava saradnju sa svim relevantnim osobama koje mogu pružati zaštitu.

 

III – SARADNJA SA DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA

LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Član 40.

U postupku propisivanja i izvršavanja mera zašite i bezbednosti učenika Škola sarađuje sa:

1)      državnim organima i organima jedinice lokalne samouprave, opštinom Aranđelovac;

2)      Savetom za bezbednost saobraćaja opštine Aranđelovac

3) Ministarstvom unutrašnjih poslova,

4) Centrom za socijalni rad,

5) drugim školama i organizacijama na teritorije opštine.

 

1. Saradnja sa Ministarstvom prosvete,nauke i tehnološkog razvoja, Skupštinom opštine Aranđelovac, Školskom upravom Kragujevac

 

Član 41.

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, Skupštinom opštine Aranđelovac, Školskom upravom Kragujevac, Škola se stara da svi oblici vaspitno-obrazovnog rada teku bez zastoja i problema, da sveukupni odnosi učesnika nastavnog procesa budu takvi da učenici Škole budu zaštićeni od svih oblika diskriminacije i nasilja.

 

Član 42.

Škola vodi urednu evidenciju o redovnom pohađanju nastave svih upisanih učenika.

Ukoliko učenik duže od 15 dana ne pohađa nastavu, a Škola ne može da uspostavi kontakt sa roditeljima ili starateljima učenika, sa nastalom situacijom upoznaće opštinu Aranđelovac – društvene delatnosti i Centar za socijalni rad u cilju preduzimanja zakonskih mera i sprečavanju situacije u kojoj bi se učenik nalazio bez zaštite i nadzora.

 

2. Saradnja sa Savetom za bezbednost saobraćaja opštine Aranđelovac

 

Član 43.

Uz pomoć nadležnih službi, Škola se stara da saobraćajna signalizacija u okolini Škole bude postavljena na način na koji će seobezbediti maksimalna bezbednost učenika prilikom dolaska i odlaska iz Škole.

 

3. Saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova

 

Član 44.

Ovaj vid saradnje odvija se prvenstveno kroz svakodnevni obilazak Škole i okoline angažovanjem školskog policajca od strane MUP-a radi kontrolisanja uslova za nesmetani rad Škole i sprečavanja nastanka potencijalnih problema.

Škola, takođe, ostvaruje i saradnju sa nadležnim inspektorima službe za maloletničku delikvenciju, kojima se prijavljuje eventualna sumnjiva situacija u Školi ili u ponašanju učenika koja može dovesti do delikventnog ponašanja, kako bi se sprečila na vreme i time ostvarila bezbednost drugih učenika Škole.

U vreme vannastavnih aktivnosti koje organizuje i sprovodi Škola (ekskurzije, izleti, i sl.),

Škola je u obavezi da blagovremeno prijavi svako putovanje učenika, kako bi radnici MUP-a obavili pregled angažovanih autobusa.

Od nadležnih organa saobraćajne policije, Škola će tražiti da se obezbedi pojačana kontrola saobraćajnica oko Škole.

U saradnji sa MUP-om, odeljenjem za borbu protiv narkomanije održaće se predavanja učenicima škole, kako bi se obezbedio i ovaj vid edukacije učenika radi njihove bezbednosti.

 

4. Saradnja sa Centrom za socijalni rad

 

Član 45.

Pedagoško Škole, u saradnji sa odeljenjskim starešinom, ostvaruje uvid u porodične prilike. Kad uoči promene u ponašanju i učenju učenika i u slučaju konstatacije da postoji nedovoljna briga i nadzor u porodici, obraća se Centru za socijalni rad, u cilju preduzimanja mera radi pružanja pomoći učeniku.

 

Član 46.

Škola sarađuje sa Domom zdravlja i Zavodom za borbu protiv bolesti zavisnosti.

Organizuje se edukacija učenika vezanih za narkomaniju, polne bolesti, alkoholizam, polne

zrelosti i sve teme iz oblasti za koje su učenici spremni da saznaju više.

 

Član 47.

Saradnja sa drugim školama na teritoriji opštine sa ogleda u stalnom kontaktu rukovodstava škola, razmeni informacija o situacijama i ponašanju učenika pojedinih škola ili interakciji učenika različitih škola, a u cilju sprečavanja konflikata, nasilja, diskriminacije, itd…

Škole zajednički sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, opštinom Aranđelovac i ostalim relevantnim institucijama po istom pitanju – zaštite bezbednosti učenika.

 

IV – DEŽURSTVO U ŠKOLI

 

Član 48.

Dežurstvo u Školi izvode dežurni nastavnici i pomoćno-tehničko osoblje, u skladu sa procesom nastave.

Dežurstvo počinje 15 minuta pre početka nastave, a završava se 15 minuta nakon završetka poslednjeg časa.

 

 

Član 49.

Škola radi u dve smene i svakog dana ima 8 dežurnih nastavnika, a smenom rukovodi direktor, pomoćnik direktora  i drugi nastavnici po odluci direktora.

Po jedan nastavnik dežura u školskim radionicama,dvorištu škole, prizemlju, na prvom i drugom spratu (za vreme odmora), pomoćno-tehničko osoblje pomaže i sarađuje sa dežurnim nastavnicima na hodnicima škole. Dežurni nastavnik u prizemlju zadužen je i za bezbednost na stepeništu koje vodi u radionice. Dežurni nastavnik zadužen za prvi sprat zadužen je i za bezbednost stepeništa koje vodi ka prizemlju. Dežurni nastavnik zadužen za drugi sprat zadužen je i za bezbednost na stepeništu koje vodi ka prvom spratu.

Raspored dežurstva u radionicama i fiskulturnoj sali se obavlja po posebnom rasporedu u zavisnosti od rasporeda časova.

 

Član 50.

Pomoćnik direktora obavezan je da dođe na posao 20 minuta pre početka nastave i vodi računa o blagovremenom početku nastave. U slučaju nedolaska nekog nastavnika u Školu, preduzima mere za obezbeđivanje zamene. Pomoćnik direktora koordinira rad dežurnih nastavnika, reaguje, ukoliko je moguće – rešava eventualne konflikte među učenicima i brine o njihovoj bezbednosti u Školi.

Pomoćnik direktora i dežurni nastavnici sve promene upisuju u knjigu dežurstva i o tome obaveštavaju direktora Škole.

 

Član 51.

Dežurni nastavnik dužan je da :

1) dođe na posao 15 minuta pre početka nastave,

2) da se po dolasku na dežurstvo javi direktoru,pomoćniku direktora ili pedagogu.,

3) obavlja dežurstvo u delu Škole predviđenom rasporedom dežurstva,

4) dežura u vreme malih i veliki odmora i kada nema drugih radnih obaveza.

5) vodi uredno knjigu dežurnog nastavnika i u nju upisuje promene koje su od značaja za život i rad škole,

6) za vreme dežurstva obezbeđuje nesmetano izvođenje nastave i stara se o ponašanju učenika u toku svog dežurstva,

7) odmah obavesti direktora ili pomoćnika direktora o nedolasku nastavnika na nastavu, radi obezbeđivanja zamene odsutnog nastavnika,

8) svim uočenim promenama obaveštavaju direktora ili pomoćnika direktora, izvršavaju njegove naloge,

9) da u slučaju hitnosti, po mogućnosti, sam organizuje zamenu, tj. sam i izvede zamenu časa.

 

Član 52.

Svi nastavnici na kraju svakog časa, odnosno nastave, napuštaju kabinete tek pošto iz nje isprate sve učenike. Kabineti se zaključavaju posle svakog časa.

 

Član 53.

Za vreme velikog odmora, dežurni nastavnici i pomoćno-tehničko osoblje brinu o održavanju reda prilikom izlaska i ulaska učenika u školsku zgradu na ulazu u Školu.

 

Član 54.

Nastavnik koji organizuje dopunski čas ili neke aktivnosti, dužan je da brine o boravku učenika od početka do kraja ovih aktivnosti.

 

Član 55.

Direktor škole i pomoćnik direktora odgovoran je za izradu rasporeda dežurstva i kontrolu njegovog izvršavanja.

 

Član 56.

Pomoćno-tehničko osoblje pomaže u radu dežurnim nastavnicima.

Dežura na svom radnom mestu i ne udaljava se sa njega bez dozvole direktora, pomoćnika direktora ili dežurnog nastavnika.

U saradnji sa dežurnim nastavnicima i dežurnim učenicima na ulazu u Školu, odnosno proverava razloge dolaska stranih lica u Školu, obavezno se upisuje u svesku evidencije ime,prezime i broj lične karte stranog lica i prati njihovo kretanje u školskoj zgradi.

 

Član 57.

Škola ima pravo da zaključuje Ugovor za obezbeđenje učenika škole sa profesionalnom agencijom ili pojedinačnim licem – kako portirom, na osnovu odluke Saveta roditelja.

Radnik agencije ili portir obezbeđuje školu i školsko dvorište za vreme nastave od 7 do 21 časova.

 

Član 58.

Radnik obezbeđenja prati dolazak stranaka u školu, upućuje ih do lica koje traže, vodi računa o bezbednosti ulaznih vrata i prati sva kretanja u školi i školskom dvorištu.

 

Član 59.

Pomoćno-tehničko osoblje dužno je da se stara o tome da za vreme trajanja časa ulazna vrata Škole budu pod stalnim nadzorom, da dozvoli ulazak licima čiji je dolazak u Školu najavljen.

 

Član 60.

Odeljenjski starešina i nastavnici koji s učenicima obrađuju odgovarajuće programske sadržaje obavezni su da učenike upoznaju sa opasnostima s kojima se mogu suočiti za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje Škola u školi i van nje, kao i s načinom ponašanja kojim se te opasnosti izbegavaju ili otklanjaju.

 

Član 61.

Odredbe Pravilnika dužni su da poštuju direktor Škole (u daljem tekstu: direktor), zaposleni u Školi (u daljem tekstu: zaposleni), učenici, roditelji, odnosno staratelji učenika (u daljem tekstu: roditelji) i treća lica kada se nalaze u školskoj zgradi, školskom dvorištu ili na drugom mestu na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili druga aktivnost u organizaciji Škole.

 

Član 62.

Zaposleni, roditelji i učenici obavezni su da direktoru, sekretaru Škole (u daljem tekstu: sekretar), dežurnom nastavniku ili drugom ovlašćenom licu prijave svaku pojavu za koju posumnjaju da bi mogla ugroziti zaštitu i bezbednost učenika, a naročito ako se sumnja na slučajeve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika.

 

Član 63.

Posebna obaveza direktora je da redovno proverava da li se sprovode mere za ostvarivanje zaštite i bezbednost učenika.

 

V – OSIGURANJE UČENIKA

 

Član 64.

Škola je u obavezi da na početku svake školske godine upozna roditelje sa mogućnošću osiguranja učenika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) koje se mogu eventualno desiti i sa uslovima pod kojima se vrši osiguranje.

Škola je takođe u obavezi da, ukoliko postoji zainteresovanost roditelja, bude posrednik između njih i osiguravajuće organizacije, kako bi roditelj, uplatom premije osiguranja, omogućio svom detetu zaštitu od svih rizika u svakodnevnom životu (u Školi, kod kuđe, na putu, ekskurziji, letovanju i sl).

 

Član 65.

Na materiju koju uređuje Pravilnik primenjuju se i odredbe drugih opštih akata Škole čija je primena važna za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika.

 

1. Zaštita od poplava, požara, udara groma i drugih eventualnih nepogoda

 

Član 66.

U cilju zaštite dece i zaposlenih u Školi se sprovode mere zaštite od požara predviđene zakonom, a koje podrazumevaju obezbeđenost škole dovoljnim brojem vatrogasnih aparata, obuku zaposlenih za rukovanje tim aparatima i ponašanje u slučaju opasnosti i redovnu kontrolu obučenosti radnika u saradnji sa Upravom protivpožarne policije i  Dobrovoljnim vatrogasnim društvom.

Svi zaposleni u školi su upoznati sa Pravilnikom o zaštiti od požara i obavezni su da ga primenjuju.

 

Član 67.

Škola je u obavezi da vrši redovnu kontrolu gromobranske instalacije od strane  ovlašćenih organizacija i da poseduje urednu dokumentaciju o tome. Eventualne nedostatke

će otklanjati u najkraćem mogućem roku.

 

Član 68.

Domar Škole je odgovoran za to da sva vodovodna infrastruktura funkcioniše normalno, pa je u tom cilju obavezan da u najkraćem mogućem roku otklanja manje kvarove na vodovodnim instalacijama. Za saniranje većih kvarova angažovaće se služba hitnih intervencija preko Javnog komunalnog preduzeća Bukulja Aranđelovac..

 

2. Obezbeđenje sredstava

Član 69.

Prema članu 159. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sredstva za sprovođenje zaštite i bezbednosti učenika propisana ovim Pravilnikom, obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Član 70.

Za primenu odredaba ovog Pravilnika, odgovoran je direktor škole.

 

VI – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 71.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika Tehničke škole „Mileta Nikolić“ Aranđelovac, zaveden pod brojem _______ od _________.2013. godine.

 

Član 72.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

 

 

Predsednik Školskog odbora

                                                                                                            Dragan Švabić

Comments are closed.