NEKAD, A DANAS

Tehnička  škola  u  Aranđelovcu   nastala   je  od  bivše  ženske radničke škole i Zanatske škole još davne 1905 školske godine. Na osnovu  postojeće  dokumentacije, koja   se   nalazi  u  arhivu škole ("Upisnik   učenica  ženske  radničke  škole  Aranđelovca  za školsku  1908/09 godinu")  učenice  su  se  obrazovale  za  vezilje  i šnajderke. Te školske 1908/09 godine bilo je upisano 10  učenica  u prvu godinu,  18  učenica  u  drugu  godinu  i  dve  učenice  u  treću godinu. Po programu su bili zastupljeni  uglavnom stručni  predmeti iz  ručnog veza,  krojenja   i   šivenja.   Ženska   radnička   škola   je postojala  sve do  školske 1947/48  godine,  sa  malim  prekidima  u vremenu Drugog svetskog rata.  
Takođe, u  školskoj  dokumentaciji  postoji   "Upisnik"  učenika prvog razreda Zanatske škole za 1922 godinu u kome  stoji da je 1922 godine u prvu godinu pripremnog razreda upisano 53 učenika  koji  su se nalazili na izučavanju zanata kod  privatnih  zanatlija – gazda (kolara,   stolara,   kovača,  kafedžija, abadžija,  opančara.). U navedenom  "Upisniku" pored opštih podataka   o  učeniku nalaze se i imena roditelja kao  i  imena   zanatlija   kod    kojih   su učenici  bili  na  "zanatu" . Učenici  su ocenjivani iz srpskog jezika i računa, kao i iz vrednoće i vladanja. Uporedo sa ovim Pripremnim odeljenjem te školske   1922. god. upisano je i 53 učenika u prvi razred Zanatske škole i  44  učenika  u  prvi razred Trgovačke škole.

Ženska  radnička   škola,  Zanatska   škola   i   trgovačka    škola neprekidno su obrazovali učenike sve  do  školske  1947/48  godine.    Od školske 1947/48 godine pa sve do školske 1960/61 godine od stručnih  škola  postojale  su: ženska zanatska škola, škola  učenika u privredi a od 1949/50 godine i Industrijska škola. Industrijska  škola  je  upisivala učenike keramičke struke i  to isključivo  za  potrebe  radnih  organizacija   u  industriji nemetala  i građevinskih materijala.         Od  postojeće   tri   škole:  škole   učenika   u   privredi,    ženske zanatske  škole  i  Industrijske  škole,  01.01.1960  godine  Odlukom Ministarstva  za  prosvetu  SR  Srbije  formiran je  školski  centar  u industriji  nemetala i građevinskog  materijala.
Ovako organizovan Centar  postojao je sve do školske    1971/72 god. kada se transformiše u školu za kvalifikovane radnike "Mileta  Nikolić" u Aranđelovcu, sa statusom srednje škole. Na osnovu  Zakona  o  srednjem  usmerenom  obrazovanju  1976.   godine dolazi do  integracije    srednjih     škola    u   Aranđelovcu:  Gimnazije "Miloš Savković",  Ekonomske škole   "Slobodan Minić"  i   škole   za  KV radnike  "Mileta     Nikolić"    u     Vaspitno    obrazovni    centar    "Miloš Savković"  u  Aranđelovcu. Izmenom   zakona   o   srednjem   usmerenom obrazovanju    VOC   "Miloš   Savković"   se    transformiše     u     Radnu organizaciju    sa    tri    OOUR-a    odnosno     tri     škole    i    to:  OOUR Gimnazija"Miloš Savković", OOUR Ekonomska škola "Slobodan Minić" i OOUR Tehnička škola "Mileta Nikolić".
Ukidanjem zakona o udruženom radu    dolazi   do   ponovne    reorganizacije    OOUR-a    tehničke   škole "Mileta Nikolić"   u   Tehničku školu   "Mileta Nikolić"   u  Aranđelovcu koja je   03.07.1990   godine   upisana  u  Okružnom  privrednom  Sudu  u Kragujevcu Rešenjem br. F-1158/90 od 03.07.1990 godine. U okviru ovog Rešenja utvrđena je delatnost škole u vezi  sa ostvarivanjem     plana   i    programa     obrazovanja      i    vaspitanja   za obrazovne     profile     u     okviru     područja  rada:  mašinstvo  i  obrada metala, elektrotehnika i hemija i nemetali.

A DANAS

Tehnička škola “Mileta Nikolić” u Aranđelovcu predstavlja uglednu obrazovno vaspitnu ustanovu. U okviru područja rada mašinstvo i obrada metala obrazujemo sledeće obrazovne profile: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, automehaničar, bravar, operater mašinske obrade (ogledno odeljenje). U okviru elektrotehničke struke obrazujemo sledeće obrazovne profile: elektrotehničar računara, elektrotehničar energetike, autoelektričar, elektromehaničar za mašine i opremu. U oviru područja rada hemija i nemetali obrazujemo sledeće profile: tehničar za zaštitu životne sredine, keramičar.
Školu pohađa oko 800 učenika i nastava se odvija u dve smene u učionicama opšte namene, kabinetima, radionicama i laboratorijama. Imamo 13 učionica opšte namene, dva kabineta za informatiku, kabinet za elektrotehniku i CNC tehnologiju, laboratoriju za hemiju, biblioteku, mašinsku, elektro i keramičarsku radionicu, biblioteku i fiskulturnu salu. Opremljenost škole u odnosu na normativ je, u ovom momentu, optimalna.
U nastavnim oblastima nastavu realizuju stručni kadrovi. Ukupno 57 profesora, od toga 48 predmetne nastave, 9 nastavnika praktične nastave, direktor, pomoćnik direktora, sekretar, pedagog, stručni saradnici i tehničko osoblje.
U okviru škole organizovalo je svoj rad Školsko sportsko društvo “Tehničar” koje se svesrdno zalaže da učenici vreme provode na sportskim terenima razvijajući sportski duh. 
Od ove školske godine pokrenuta je i novinarska sekcija. Do sada je iz ove sekcije proistakao Školski bilten i prvi broj školskog lista “Tehničar”. 
U školi postoji i radi đački Parlament. Svake godine 27. januara škola proslavlja dan Svetog Save. Napočetku svake školske godine škola donosi plan o izvođenju ekskurzije i izleta za učenike. 
Pojedini učenici Tehničke škole postizali su izuzetne rezultate u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Predsavljamo vam naše kabinete i radionice.

KERAMIČARSKA RADIONICA

U ovoj radionici stiču se sva potrebna znanja, koja se primenjuju u okviru praktične nastave. 
Putem obuke se ovde rade tzv. vatrostalni proizvodi, čija je upotreba veoma široka i neophodna za ozidu toplotnih postrojenja, agregata, mašina za livenje metalnih proizvoda i slično. 
Učenici stiču precizna i konkretna znanja primenjena u praksi, a prodajom takvih proizvoda škola ostvaruje određen deo prihoda neophodan za ulaganje u dalji razvoj ove i drugih radionica. 
Zbog dobre opremljenosti i prostora, u okviru ovih prostorija, već tradicionalno, svakog leta, održava se manifestacija Svet keramike, kao i već poznatog simpozijuma Mermer i zvuci.

МAŠINSKA RADIONICA

Маšinska  radionica  zauzima  prostor  od  preko  600 m2   i sastoji  se  iz:
-automehaničarske radionice,
– bravarske radionice sa radionicom za zavarivače, 
– radionice za mašinsku obradu.
   Za učenike mašinske struke svih zanimanja u   I,II i III razredu, praktična nastava se obavlja u mašinskoj radionici škole, sem za nastavne sadržaje jednog   dela praktičnih vežbi, koje se obavljaju u mašinskim pogonima  radnih organizacija na teritoriji opštine Aranđelovac.
         U mašinskoj radionici je zadnjih godina napravljen celokupan nameštaj(stolice i klupe za školu), kao i stolovi za kabinete računarstva i elektrotehnike. Mašinska radionica pruža redovno održavanje keramičke  radionice kao i remont mašinai izradu alata za proizvode od keramike.U okviru nastavnog plana i programaizvode se i radovi za treća lica i to: mašinske obrade, popravka putničkih vozila као i pružanje bravarskih i zavarivačkih usluga.

ELEKTRO KABINET

Tehnička škola u svom sastavu ima i dva kabineta za izvođenje laboratorijskih vežbi i praktične nastave za grupu predmeta elektrotehničke struke. Jedan kabinet opremljen je komandnim stolovima sa izvorima napajanja za sve makete, osciloskopima, generatorom funkcija, univerzalnim instrumentima, lemilicama i drugim elektromehaničarskim alatom. U njemu se izvode laboratorijske vežbe iz elektronike I i II i industrijske elektronike. Drugi kabinet opremljen je instalaterskim i elektromehaničarskim alatom, elementima komandovanja i upravljanja rada elektro motora. U njemu se izvodi praktična nastava i laboratorijske vežbe iz električnih merenja i električnih mašina.

KABINETI ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU I PROGRAMIRANJE

U junu 2006. godine škola je nabavila pet novih računara koji su smešteni u novi kabinet za računarstvo i informatiku,čime je omogućeno da učenici mašinske struke budu osposobljeni za rad u programu mašinskog modeliranja (Pro ENGINEER).
U kabinetu se uspešno realizuje i nastava iz programiranja u 
programskim jezicima C, C++, Visual C,…
Škola nastavlja dalje aktivnosti s  ciljem poboljšanja
kvaliteta računara u starom kabinetu.

HEMIJSKI KABINET

U toku 2005/06. godine uložena su znatna sredstva 
za   opremanje  ovog  kabineta.  Kabinet   ima  aparat za 
destilovanje   vode,   hemikalije  i  aparate  za  izvođenje
praktičnih  vežbi iz opšte i neorganske hemije. 
U  kabinetu   su   zamenjeni   stolovi,   stolice,   izvršeno
je  preuređenje   kompletnog   enterijera. 
Od   ove   školske   godine   u  našoj  školi  postoji  smer
Tehničar za zaštitu životne sredine.

KABINET ZA CNC TEHNOLOGIJE

U ovomj kabinetu se ostvaruje nastava iz predmeta CNC tehnologija i deo praktične nastave za učenike treće godine obrazovnog profila Operater mašinske obrade. Stvoreni su uslovi za verifikaciju obrazovnog profila Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje. 
Kabinet je opremljen  sa dve CNC mašine i postojećim računarima krajem 2006. godine 
 

U toku 2011. godine tehnička škola se angažovala na projektu:

 „RAZVOJ VEŠTINA ZA RAD NA UREĐAJIMA I OPREMI NOVE GENERACIJE U ELEKTRONICI I ELEKTROENERGETICI“

 

 Tehnička škola „Mileta Nikolić“ iz Aranđelovca, obrazuje učenike iz oblasti elektronike i energetike na zastareloj opremi, gde učenici stečena znanja i veštine ne mogu primeniti u budućem radu. Rekonstrukcijom  i opremanjem kabinetarešio se ogroman problem obezbeđivanja adekvatnih/namenskih sadržaja prostorije za odvijanje osnovnih/redovnih nastavnih aktivnosti  iz oblasti svih merenja  u elektrotehnici, čime se postiglo zadovoljenje osnovnih i tekućih potreba kako škole tako i šire gradske regionalne zajednice..

            Rekonstrukcijom i opremanjem kabineta, zadovoljene su kako osnovne potrebe  tako i tekuće koje podrazumevaju: školska takmičenja, integraciju učenika u društvenu zajednicu, otkrivanje, afirmacija i pedagoško praćenje talenata u okviru škole, mogućnosti uključivanja i socijalizacije kroz primenu novih IT u oblasti elektrotehnike.

 

Comments are closed.