Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

 

 

Tehnička škola ,,Mileta Nikolić,,

Br.

3.12.2015.godine

A R A N Đ E L O V A C

 

 

     Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti uzbunji­vača („Sl. gl. RS” br. 128/14) i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pita­njima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslo­davca koji ima više od deset zaposlenih („Službeni glasnik RS” br. 49/15) i člana ——Statuta Tehničke škole ,,Mileta Nikolić,, u Aranđelovcu Školski  odbor Tehničke škole ,,Mileta Nikolić,,u Aranđelovcu , na sednici održanoj 3.12.2015. godine doneo je

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

U TEHNIČKOJ ŠKOLI ,,MILETA NIKOLIĆ,, U ARANĐELOVCU

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

 

         Ovim Pravilnikom se u skladu sa Zakonom  o zaštiti uzbunji­vača  i Pravilnikom  o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pita­njima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslo­davca koji ima više od deset zaposlenih, bliže uređuju postupak unutrašnjeg uzbunjivanja,određuje lice za prijem informacija i vođenje postupka unutrašnjeg uzbunjivanja i druga pitanja od značaja za uzbunjivanje  u Tehničkoj školi ,,Mileta Nikolić,, u Aranđelovcu (u daljem tekstu:Poslodavac)

Član 2.

     Značenje pojedinih pojmova

1) „Uzbunjivanjeje otkrivanje informacije koja sadrži podatke o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Informacija može da sadrži potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču.

Poslodavac i ovlašćeni organ dužni su da postupaju i po anonimnim obaveštenjima u vezi sa informacijom, u okvi­ru svojih ovlašćenja.

 

2) „Uzbunjivač” je fizičko lice koje izvrši uzbu­njivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postup­kom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih slu­žbi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu;

 

        3) „Unutrašnje uzbunjivanje” je otkrivanje infor­macije poslodavcu.

                                                                                   Član 3.

          Ovim pravilnikom o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja bliže  se uređuje :

I POSTUPAK UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

 

1. Pokretanje postupka

2. Dostavljanje informacije

2.1.Potvrda o prijemu informacije

2.2.Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji

3. Postupanje po informaciji

4. Informisanje uzbunjivača

5. Izveštaj o preduzetim radnjama

6. Predlaganje mera

 

II PRAVO NA ZAŠTITU UZBUNJIVAČA

 

III UZBUNJIVANJE AKO SU U INFORMACIJI SADRŽANI

    TAJNI PODACI

 

IV ZABRANA STAVLJANJA UZBUNJIVAČA U

    NEPOVOLJNIJI POLOŽAJ I NAKNADA ŠTETE

 

VIZAVRŠNE ODREDBE

I POSTUPAK UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

1. Pokretanje postupka

Član 4.

Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja započinje dos­tavljanjem informacije poslodavcu, odnosno licu ovlaš­će­nom za prijem informacije i vođenje postupka u ve­zi sa uzbunjivanjem.

Ovlašćeno lice iz stava 1 ovog člana određuje direktor ustanove posebnim rešenjem.

2. Dostavljanje informacije

Član 5.

Dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se pismeno ili usmeno.

Pismeno dostavljanje informacije u vezi sa unu­trašnjim uzbunjivanjem može se učiniti neposred­nom predajom informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunji­vanjem, običnom ili preporučenom pošiljkom, kao i elektronskom poštom, na email lica ovla­šćenog za pri­jem informacije i vođenje postupka u vezi sa unu­trašnjim uzbunjivanjem, ukoliko postoje tehni­čke mogućnosti.

Ako je podnesak upućen elektronskom poštom, kao vreme podnošenja poslodavcu smatra se vreme koje je naznačeno u potvrdi o prijemu elektronske pošte, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko se dostavljanje pismena o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši običnom ili preporučenom pošiljkom, izdaje se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. U tom slučaju se kao datum prije­ma kod preporučene pošiljke navodi datum predaje pošiljke pošti, a kod obične pošiljke datum prijema pošiljke kod poslodavca.

Obične i preporučene pošiljke na kojima je ozna­čeno da se upućuju licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem kod poslodavca ili na kojima je vidljivo na omotu da se radi o informaciji u vezi sa unu­trašnjim uzbunjivanjem može da otvori samo lice ovla­šćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

2.1. Potvrda o prijemu informacije

Član 6.

Ukoliko se dostavljanje informacije vrši nepo­srednom predajom pismena ili usmeno, sa­stavlja se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unu­trašnjim uzbunjivanjem, i to prilikom prijema pismena, odnosno prilikom uzimanja usmene izjave od uzbu­njivača.

Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unu­traš­njim uzbunjivanjem treba da sadrži sledeće po­da­tke:

      kratak opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;

      vreme, mesto i način dostavljanja infor­macije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,

      broj i opis priloga podnetih uz informaciju o unutrašnjem uzbunjivanju,

      podatke o tome da li uzbunjivač želi da po­daci o njegovom identitetu ne budu otkriveni,

      podatke o poslodavcu,

      pečat poslodavca,

      potpis lica ovlašćenog za prijem infor­ma­cije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unu­traš­njim uzbunjivanjem može sadržati potpis uzbu­njivača i podatke o uzbunjivaču, ukoliko on to želi.

2.2. Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji

Član 7.

Usmeno dostavljanje informacije u vezi sa unu­tra­šnjim uzbunjivanjem vrši se usmeno na zapisnik.

Takav zapisnik sadrži:

      podatke o poslodavcu i licu koje sastavlja zapisnik,

      vreme i mesto sastavljanja,

      podatke o prisutnim licima,

      opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, podatke o vremenu, mestu i načinu kršenja propisa iz oblasti ra­dnih odnosa, bezbednosti i zdrav­lja na radu, ljudskih prava zaposlenih, opas­nos­tima po njihov život, zdravlje, opštu bez­bed­nost, životnu sredinu, ukazivanje na mogućnost nas­tanka štete velikih razmera i drugo,

      primedbe uzbunjivača na sadržaj zapisnika ili njegovu izjavu da nema primedbe na za­pisnik i da se u potpunosti slaže sa nje­govom sadržinom,

      potpis lica ovlašćenog za prijem infor­macije i vođenje postupka u vezi sa unutraš­njim uzbunjivanjem,

      pečat poslodavca.

3. Postupanje po informaciji

Član 8.

Lice ovlašćeno za prijem informacije i vo­đenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem dužno je da pre davanja izjave o informa-cijama u vezi sa unut­rašnjim uzbu­njivanjem:

      obavesti uzbunjivača o svojim pravima pro­pisanim Zakonom, a naročito da ne mora otkri­vati svoj identitet, odnosno da ne mora pot­pisati zapisnik i potvrdu o prijemu infor­macije u vezi sa unutrašnjim uzbu­njiva­njem,

      pouči uzbunjivača da svoje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovor­nošću, te da davanje lažnog izkaza predstav­lja krivično delo pre­dviđeno odredbama Kri­vičnog zakonika.

Član 9.

U slučaju anonimnih obaveštenja, postupa se u skladu sa Zakonom.

Poslodavac ne sme preduzimati mere u cilju otkrivanja identiteta anonimnog uzbunjivača.

Član 10.

Nakon prijema informacije, poslodavac je du­žan da po njoj postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema informacije.

U cilju provere informacije u vezi sa unu­trašnjim uzbunjivanjem, preduzimaju se odgovarajuće radnje, o čemu se obaveštava poslodavac, kao i uzbu­njivač, ukoliko je to moguće na osnovu raspoloživih podataka.

Poslodavac se obavezuje da preduzme sve ras­položive radnje i mere u cilju utvrđivanja i otkla­njanja nepravilnosti na koje ukazuje informacija, kao i da obu­stavi sve utvrđene štetne radnje i otkloni po­sledice.

 

Član 11.

Prilikom vođenja postupka unutrašnjeg uzbunji­vanja, ovlašćeno lice koje vodi postupak može uzimati izjave od drugih lica, u cilju provere infor­macije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, o čemu sa­stavlja zapisnik.

Takav zapisnik sadrži:

      podatke o poslodavcu i licu koje sastavlja zapisnik,

      vreme i mesto sastavljanja,

      podatke o prisutnim licima,

      opis utvrđenog činjeničnog stanja povodom infor­macije u vezi sa unutrašnjim uzbu­njivanjem,

      primedbe prisutnog lica na sadržaj zapis­nika ili njegovu izjavu da nema primedbe na zapisnik i da se u potpunosti slaže sa njegovom sadržinom,

      potpis prisutnih lica i lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,

      pečat poslodavca.

 

4. Informisanje uzbunjivača

Član 12.

Na zahtev uzbunjivača, poslodavac je dužan da mu pruži obaveštenja o toku i radnjama preduzetim u postupku, kao i da mu omogući uvid u spise predmeta i da prisustvuje rad­njama u postupku.

Poslodavac je dužan da obavesti uzbunjivača o ishodu postupka u roku od 15 dana po njegovom okončanju.

Član 13.

Po okončanju postupka ovlašćeno lice:

      sastavlja izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,

      predlaže mere radi otklanjanja uočenih ne­pra­vilnosti i posledica štetne radnje nas­talih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

5. Izveštaj o preduzetim radnjama

Član 14.

Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem iz člana 13 ovog pravilnika dostavlja se  poslodavcu i uzbunjivaču.

Izveštaj treba da sadrži:

 

      vreme, mesto i način prijema informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,

      radnje koje su nakon toga preduzete u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,

      koja su lica obaveštena o radnjama preduze­tim u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem uz navođenje da­tuma i način njihovog obaveštavanja,

      šta je utvrđeno u postupku o informaciji, uz navođenje konkretnog činjeničnog stanja, da li su utvrđene nepra-vilnosti i štetne radnje kao i njihov opis, kao i da li su takve radnje izazvale štetne posledice,

      potpis lica ovlašćenog za prijem informa­cije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,

        pečat poslodavca.

Član 15.

Uzbunjivač se može izjasniti o izveštaju o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u roku od 15 dana.

6. Predlaganje mera

Član 16.

Na osnovu podnetog izveštaja, lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem predlaže mere u cilju otkla­njanja utvrđenih nepravilnosti i način otkla­njanja po­sle­dica štetnih radnji nastalih u vezi sa unu­trašnjim uzbunjivanjem u roku od petnaest dana od dana dostav­ljanja izveštaja poslodavcu i uzbunjivaču.

Radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i po­sledica štetne radnje nastale u vezi sa unutrašnjim uzbu­njivanjem mogu da se preduzmu odgovarajuće mere na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana, o čemu ovlašćeno lice donosi predlog mera.

Predlog mera radi otklanjanja nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutraš­njim uzbunjivanjem obavezno sadrži:

      podatke o poslodavcu i licu koje sastavlja zapisnik,

      vreme i mesto sastavljanja,

            navođenje i detaljan opis nepravilnosti, štet­nih radnji i posledica ovih radnji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem utvrđenih izveštajem,

      konkretne mere koje se predlažu radi otkla­njanja navedenih nepravilnosti i posledica štetnih radnji nastalih u vezi sa unutraš­njim uzbunjivanjem utvrđenih izveštajem kao i rokove za njihovo izvršenje,

      obrazloženje zbog čega se baš tim pred­lo­ženim merama otklanjaju utvrđene nepra­vil­nosti i posledice štetne radnje nastale u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,

      ime lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbu­njivanjem,

      pečat poslodavca.

III PRAVO NA ZAŠTITU UZBUNJIVAČA

Član 17.

Uzbunjivač ima pravo na zaštitu, u skladu sa zakonom:

      ako izvrši uzbunjivanje kod poslodavca, ovlaš­ćenog organa ili javnosti na način propisan zakonom,

      ako otkrije informaciju koja sadrži podatke o kršenju propisa i dr. u roku od jedne godine od dana saznanja za izvršenu radnju zbog koje vrši uzbunjivanje, a najkasnije u roku od deset godina od dana izvršenja te radnje,

      ako bi u trenutku uzbunjivanja, na osnovu ras­položivih podataka, u istinitost infor­macije, poverovalo lice sa prosečnim zna­njem i iskustvom kao i uzbunjivač.

 

Član 18.

Pravo na zaštitu imaju i po­vezana lica.

Povezano lice ima pravo na zaštitu kao uzbu­njivač ako učini verovatnim da je prema njemu pre­duzeta štetna radnja zbog povezanosti sa uzbu­njivačem.

Član 19.

Lice koje traži podatke u vezi sa informacijom ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog traženja tih podataka.

Član 20.

Lice koje je ovlašćeno za prijem informacije dužno je da štiti podatke o ličnosti uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti iden­titet uzbunjivača, osim ako se uzbunjivač ne saglasi sa otkrivanjem tih podataka, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Svako lice koje sazna podatke iz stava 1. ovog člana dužno je da čuva te podatke.

Lice ovlašćeno za prijem informacije dužno je da prilikom prijema informacije obavesti uzbunji­vača da njegov identitet može biti otkriven nad­le­žnom organu ako bez otkrivanja identiteta uzbunjivača ne bi bilo moguće postupanje tog organa, kao i da ga obavesti o mera­ma zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Ako je u toku postupka neophodno da se otkrije identitet uzbunjivača, lice ovlašćeno za prijem infor­macije dužno je da o tome, pre otkrivanja iden­titeta, obavesti uzbunjivača.

Podaci iz stava 1. ovog člana ne smeju se saop­šti­ti licu na koje se ukazuje u informaciji, ako po­sebnim zakonom nije drugačije propisano.

 

Član 21.

Zabranjena je zloupotreba uzbunjivanja.

Zloupotrebu uzbunjivanja vrši lice koje:

      dostavi informaciju za koju je znalo da nije istinita,

      pored zahteva za postupanje u vezi sa infor­macijom kojom se vrši uzbunjivanje traži protivpravnu korist.

IV UZBUNJIVANJE AKO SU U INFORMACIJI
SADRŽANI TAJNI PODACI

Član 22.

Informacija može da sadrži tajne podatke.

Pod tajnim podacima iz stava 1. ovog člana sma­traju se podaci koji su u skladu sa propisima o tajnosti podataka prethodno označeni kao tajni.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač je dužan da se prvo obrati poslodavcu, a ako se informacija odnosi na lice koje je ovlašćeno da postupa po informaciji, informacija se podnosi ruko­vo­diocu poslodavca.

U slučaju da poslodavac nije u roku od 15 dana postupio po informaciji u kojoj su sadržani tajni podaci, odnosno ako nije odgovorio ili nije preduzeo odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti, uzbunjivač se može obratiti ovlašćenom organu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, u slučaju da se informacija odnosi na rukovodioca poslodavca, infor­macija se podnosi ovlašćenom organu.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunji­vač ne može uzbuniti javnost, ako zakonom nije drugačije određeno.

Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač i druga lica su dužni da se pridržavaju opštih i posebnih mera zaštite tajnih podataka pro­pisanih zakonom koji uređuje tajnost podataka.

 

V ZABRANA STAVLJANJA UZBUNJIVAČA U NEPOVOLJNIJI POLOŽAJ
I NAKNADA ŠTETE

 

Član 23.

Poslodavac je dužan da, u okviru svojih ovlaš­ćenja, zaštiti uzbunjivača od štetne radnje, kao i da preduzme neophodne mere radi obustavljanja štetne radnje i otklanjanja posledica štetne radnje.

Poslodavac ne sme činjenjem ili nečinjenjem da stavi uzbunjivača u nepovoljniji položaj u vezi sa uzbunji­vanjem, a naročito ako se nepovoljniji položaj odnosi na:

      zapošljavanje,

      sticanje svojstva pripravnika ili volontera,

      rad van radnog odnosa,

      obrazovanje, osposobljavanje ili stručno usavršavanje,

      napredovanje na poslu, ocenjivanje, sticanje ili gubitak zvanja,

      disciplinske mere i kazne,

      uslove rada,

      prestanak radnog odnosa,

      zaradu i druge naknade iz radnog odnosa,

      isplatu nagrade i otpremnine,

      raspoređivanje ili premeštaj na drugo radno mesto,

      nepreduzimanje mera radi zaštite zbog uzne­miravanja od strane drugih lica,

      upućivanje na obavezne zdravstvene preglede ili preglede radi ocene radne sposobnosti.

                                                                               Član 24

         Nepoštovanjem ovog Pravilnika ovlašćeno lice i drugi zaposleni kod poslodavca čine  povredu radnih  obaveza utvrđenih Zakonom.

 

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Ovaj pravilnik je objaviti na oglasnoj tabli  i internet stranici poslodavca dana 04.12.2015. godine , a stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

 

 

 

                                                                                                                        PREDSEDNIK

ŠKOLSKOG ODBORA

 

                                                                                                Predrag Radisavljević

Comments are closed.