Dokument o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja

Na osnovu Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, broj 13/2012), Tehnička škola „Mileta Nikolić“ predlaže:
 
DOKUMENT O VREDNOVANJU STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA 
 
U okviru punog radnog vremena nastavnik i stručni saradnik ima 68 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja od čega je 24 sata pravo na plaćeno odsustvo iz ustanove radi pohađanja odobrenih programa i stručnih skupova, a 44 sata stručnog usavršavanja u okviru svojih razvojnih aktivnosti.
Tabelarni pregled stručnog usavršavanja u ustanovi sastavni je deo godišnjeg plana rada, a prikazuje se na osnovu ovog dokumenta (za svakog nastavnika prikazuje se koliko planira aktivnosti po definisanim oblastima, na osnovu kojih će ostvariti 44 sata stručnog usavršavanja za koje je nadležna ustanova). Sintagma „usavršavanje u ustanovi“ ne znači da je ustanova jedino mesto na kojem se može realizovati pojedini oblik stručnog usavršavanja, već se odnosi na 44 sata za koje je odgovorna ustanova, odnosno direktor ustanove. U izveštaju o radu ustanove neophodno je tabelarno prikazati za svakog zaposlenog koliko je planiranih aktivnosti realizovao i koliko je to sati na godišnjem nivou.
Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se aktivnostima koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, i to:
 

1. IZVOĐENJE UGLEDNIH (OGLEDNIH) ČASOVA SA DISKUSIJOM I ANALIZOM

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Pisana priprema za čas, Organizacija vremena i prostora, Priprema nast. Materijala, Inovativna sredstva, Realizacija časa, Sređivanje podataka sa evalucionih listova, Samoevaluacija

8

Izvođenje uglednog (oglednog) časa

Pomoć i podrška u pripremi i realizaciji časa

3

Asistent – pomoćnik

Prisustvovanje uglednom (oglednom) času, Evidentiranje uočenih kvaliteta časa, Popunjavanje eval. Lista, Učešće u diskusiji

2

Prisustvo i diskusija na uglednom (oglednom) času

2. IZLAGANJE SA STRUČNIH USAVRŠAVANJA SA OBAVEZNOM DISKUSIJOM I ANALIZOM

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Pisana priprema za izlaganje, Organizacija izlaganja, Priprema materijala za prisutne

Realizacija, Diskusija i analiza

5 po sastanku

Izlagač

Prisustvo,Učešće u diskusiji, Analiza mogućnosti za primenu u sopstvenoj praksi

3 po sastanku

Slušalac

3. PRIKAZ KNJIGE, PRIRUČNIKA, ČASOPISA, DIDAKTIČKOG MATERIJALA, BLOGA, SAJTA, DRUŠTVENIH MREŽA I OSTALIH MULTIMEDIJALNIH  SADRŽAJA I REZULTATA TUĐIH ISTRAŽIVANJA

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Pisana priprema prikaza, Organizacija aktivnosti

Prezentacija prikaza, Diskusija i analiza

6

Izlagač

Prisustvo, Učešće u diskusiji, Analiza mogućnosti primene u sopstvenoj praksi

2

Slušalac

4. PUBLIKOVANJE I PRIKAZ SOPSTVENIH STRUČNIH RADOVA, AUTORSTVA I KOAUTORSTVA KNJIGE, PRIRUČNIKA, NASTAVNIH SREDSTAVA……..

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Objavljivanje rada u stručnom časopisu, Pisana priprema za prezentaciju, Prezentovanje rada u ustanovi, Diskusija i analiza

10

Autor/koautor

Izlagač

Prisustvo, učešće, diskusija

1

Slušalac

Urađena recenzija udžbenika ili stručne knjige

Pisana priprema za prezentaciju, Prezentovanje u ustanovi, Diskusija

15

Recenzija udžbenika ili stručne knjige

Prisustvo, učešće, diskusija

1

Slušalac

Pisana priprema za prezentovanje, Prezentovanje u ustanovi, Diskusija i analaiza

20

Autor/koautor knjige, priručnika, praktikuma

Prisustvo, učešće, diskusija

1

Slušalac

Osmišljavanje i akreditovanje programa stručnog usavršavanja, Informisanje i prezentoivanje programa u ustanovi

10

Akreditacija programa stručnog usavršavanja u godini akreditacije

Osmišljavanje i akreditovanje programa stručnog skupa, Informisanje i prezentovanje programa u ustanovi

7

Akreditacija stručnog skupa

5. OSTVARIVANJE ISTRAŽIVANJA U USTANOVI KOJE DOPRINOSI UNAPREĐENJU I AFIRMACIJI OBRAZOVNO VASPITNOG PROCESA

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Planiranje istraživanja, Organizacija istraživanja

Rukovođenje istraživanjem, Predstavljanje u ustanovi, Diskusija i analiza

20

Rukovodilac autorskog istraživanja

Planiranje istraživanja, Organizacija istraživanja

Angažovanje u istraživačkom projektu

10

Učesnik u istraživanju

Publikovanje istraživanja, Pisana priprema za prezentovanje, Prezentovanje u ustanovi, Diskusija i analiza

10

Objavljivanje autorskog istraživanja

Priprema materijala za sastanak, Vođenje sastanka, Pisanje izveštaja

2 po sastanku

Rukovodilac / koordinator tima

Realizacija aktivnosti, Učestvovanje u izradi izveštaja

1 po sastanku

Član tima

Planiranje aktivnosti, Organizacija aktivnosti

Pisana priprema u vezi sa aktivnošću

Realizacija

Analiza i diskusija

6

Organizovanje predavanja, tribina, smotri, književnih susreta, akademija, izložbe u školi…

Učestvuje, diskutuje, analizira

2

Učesnik/posetilac

Planiranje aktivnosti, Organizovanje aktivnosti

Pisana priprema u vezi sa aktivnošću, Realizacija aktivnosti, Analiza i diskusija

3

Organizovanje odlaska učenika u bioskop, pozorište, koncerte, na sportske i kulturne manifestacije

6. STRUČNE POSETE I STUDIJSKA PUTOVANJA DEFINISANA RAZVOJNIM PLANOM USTANOVE I GODIŠNJIM PLANOM RADA

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Planiranje aktivnosti, Organizacija posete, Pisanje izveštaja, Prezentovanje u ustanovi, Diskusija i analiza

8

Autor stručne posete u ustanovi

Planiranje aktivnosti, Učestvovanje u organizaciji posete, Pomoć u prezentovanju

4

Član tima

Učešće u poseti, Pisana analiza

2

Učesnik stručne posete

7.

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Izrada predloga projekta – projektne aplikacije, Informisanje stručnih organa

10

Pisanje projekata – koordinator

Učešće u pisanju – apliciranju

5

Član projektnog tima

Učešće u realizaciji programa/ projekta lokalne samouprave, Pisanje izveštaja

Informisanje stručnih organa

10

Programi / projekti u lokalnoj samoupravi

8. TAKMIČENJA I SMOTRE

 

 

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Pripremanje učenika, Pisanje izveštaja

Informisanje stručnih organa u ustanovi

10

Republička i međunarodna takmičenja i smotre

Izrada testova, Upoznavanje sa propozicijama i kriterijumima vrednovanja i prolaznosti, u zavisnosti od žirija, Izveštavanje

10

Učestvovanje u izradi testova za takmičenja i članstvo u stručnom žiriju (ne podrazumeva pregledanje testova)

9. MARKETING ŠKOLE

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Ažuriranje  podataka

10

Administrator internet strane

Pružanje pomoći oko ažuriranja sajta

Prikupljanje i sređivanje podataka za sajt

5

Pomoćnik administratora

Formiranje baze

Kontinuirani unos podataka

Održavanje baze

5

Formiranje i unapređivanje baze primera dobre prakse u školi

Priprema za izjave, gostovanje na medijima, saopštenja

Izrada i distribucija promotivnog materijala

Informisanje stručnih organa u ustanovi

Pisanje izveštaja

3 po aktivnosti (po izjavi, intervjuu

Osoba zadužena za odnose sa javnošću

 

10. RAD U PROGRAMIMA OD NACIONALNOG ZNAČAJA

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja, Pisanje izveštaja, Informisanje stručnih organa, Diskusija i analiza

20

Koordinator programa od nacionalnog značaja  (MPNTR, ZUOV, ZVKOV..)

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja

10

Član tima

11. STRUČNI AKTIVI, UDRUŽENJA, PODRUŽNICE, OGRANCI NA NIVOU GRADA/OPŠTINE KOJI DOPRINOSE UNAPREĐENJU I AFIRMACIJI OBRAZOVNO VASPITNOG PROCESA

Opis aktivnosti

Broj sati

Aktivnost

Planira aktivnosti, Organizacija i vođenje sastanaka, Vođenje dokumentacije (izveštaji, potpisan spisak učesnika), Predstavlja udruženje u javnosti, Informisanje članova o aktivnostima i planovima

2 po sastanku

Rukovodilac/ predsednik stručnog aktiva, udruženja, podružnice na nivou grada/ opštine

Prisustvovanje na sastancima

Učestvovanje u realizaciji aktivnosti

1 po sastanku

Učesnik / član

 

                                                              VAŽNO:

 

        Nastavnici, stručni saradnici koji su angažovani u aktivima i timovima (Član 66. ZOSOV-a), a njihova angažovanja su obuhvaćena 40-časovnom strukturom radnog vremena, ne mogu dobiti posebno sate stručnog usavršavanja u okviru ustanove za navedene aktivnosti.

Comments are closed.